การพัฒนาท้องถิ่น

โครงการด้านการการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” โดยได้กำหนด “ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่คนในท้องถิ่นบนพื้นฐานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะทำหน้าที่ขับเคลื่อนกลไกลการทำงานร่วมกันในรูปแบบจตุภาคี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ โดยขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาชุมชนโดยครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลักดันขยายผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการดำเนิน 9 โครงการ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
2. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แฟลตฟอร์มออนไลน์
3. โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน
4. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
5. โครงการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน
6. โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21
7. โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชน ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
8. โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล
9. โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น