แบบสำรวจเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
crru.ac.th

ผู้ตอบแบบสอบถาม *
ความเร็วของเว็บไซต์ *
เหตุผล *
การแสดงผลและความถูกต้องของเว็บไซต์บนมือถือ (Mobile) *
เหตุผล *
การแสดงผลและความถูกต้องของเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ค (Desktop, Notebook, Mac) *
เหตุผล *
ผลลัพธ์ของการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ *
เหตุผล *
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ไม่บังคับ)