คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

พลตำรวจโททวีศักดิ์ ตู้จินดา
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พระไพศาลประชาทรวิ. (พบโชค ติสฺสวํโส)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.กิตติพงษ์ เตรัตนชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พลเอกนายแพทย์ประสงค์ ล้อมทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.นุชนาถ วสุรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางรัตนา จงสุทธานามณี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์กอบชัย จิตรสกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชวลิต สุธรรมวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ปัญจรัตน์ มังกรกนก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พลโท ดร.พิเชษฐ คงศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายมงคลชัย ดวงแสงทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเชิญพร เต็งอำนวย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ศราวุธ สุตะวงค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสุดสวาท เหล่ารุ่งโรจน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.เสริมชัย กิตติรัตนไพบูลย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.สมชาย กุละปาลานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรชัย พรหมพันธุ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอนันต์ เหล่าธรรมทัศน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.อนุรัตน์ อินทร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอายุ จือปา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานสภานักศึกษา

นายพิชญุตย์ เชื้อเมืองพาน
ประธานสภานักศึกษา

นายกองค์การนักศึกษา

นายธนายุต ศรีษะ
นายกองค์การนักศึกษา

เลขานุการคณะกรรมการ

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ
เลขานุการคณะกรรมการ