มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบกล้าไม้คืนผืนป่าให้แผ่นดินและปลูกข้าวแบบนาโยน แปลงสาธิตฯ อ.เชียงแสน จ.เชียงรายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

SDGs:

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมมอบกล้าไม้คืนผืนป่าให้แผ่นดินและปลูกข้าวแบบนาโยน ในแปลงนาสาธิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 71 พรรษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีเป็นประธานเปิดกิจกรรม ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดี ได้กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มรภ.เชียงราย ได้ดำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พื้นที่อำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งทางสถาบันฯ ได้มีการปลูกอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นเมืองเชียงแสน มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน

SDGs: