ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล
ที่ปรึกษาอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณิดา ปิงเมือง
ที่ปรึกษาอธิการบดี
อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล
ผู้เชี่ยวชาญ
นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน
ผู้เชี่ยวชาญ