สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
อธิการบดี
พลตำรวจโททวีศักดิ์ ตู้จินดา
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์กิตติคุณอัจฉรา ชีวพันธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ดร.โสภณ ศรีวพจน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์ปลื้ม ศุภปัญญา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายมนูญ ใยบัวเทศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายรัชกฤช สถิรานนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอาสา เม่นแย้ม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์รัตนา ณ ลำพูน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ สมพฤกษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ นิวรัตน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
อาจารย์ ดร.ศิวพงษ์ ตันสุวรรณวงค์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
อาจารย์ ดร.สมลักษณ์ เลี้ยงประยูร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย