แผนที่และการเดินทาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100
โทร 053-776-000, โทรสาร 053-776-001
E-Mail: general@crru.ac.th