ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตราพระราชลัญจกร ประจำองค์รัชกาลที่ ๙ เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงกงจักร กลางวงจักรมีอักขระ “อุ” หรือ เลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออก โดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร ๗ ชั้น ฉัตรตั้งอยู่พระที่นั่งอิฐ แปลความหมายว่าทรงมีพระบรมราชานุภาพในแผ่นดิน ประกอบด้วยสีต่างๆ ดังนี้

ความหมายในแต่ละสี

สีน้ำเงิน
แทนค่า
สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
สีเขียว
แทนค่า
แหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ ทั้ง ๔๐ แห่งในแหล่งธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง
แทนค่า
ความเจริญรุ่งเรืองแห่งภูมิปัญญา
สีส้ม
แทนค่า
รุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวหน้าใน ๔๐ สถาบัน
สีขาว
แทนค่า
ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ดาวน์โหลดตราประจำมหาวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัย

เทา
แสด
เทา

สีเทา ค่าสีดังนี้ CMYK 44 36 35 1

สีแสด ค่าสีดังนี้ CMYK 0 71 92 0

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ดอกกาสลองคำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Radermachera ignea (Kurz) Steenis
ชื่อวงศ์ :
BIGNONIACEAE
ชื่อสามัญ :
Tree Jasmine
ชื่ออื่น :
กาซะลอง, ปีปทอง, กากี, จางจืด, สะเภา, อ้อยช้าง

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์รอง

แนวปฏิบัติการใช้งานตราสัญลักษณ์ และตราสัญลักษณ์รอง

ดาวน์โหลด Presentations Template