มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย “เก็บเกี่ยวข้าวนาปี” อนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นเมืองเชียงแสน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

SDGs:

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมสนองพระราชดำริ อพ.สธ.“ฐานการเรียนรู้แปลงนาสาธิต(ตามฤดูการ) การเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พื้นที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ รองอธิการบดีเป็นประธาน  ซึ่งมี ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้แทนคณาจารย์และบุคลากรร่วมทำกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าวจัดเป็นการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ประจำปี 2566 ซึ่งสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ดำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (ศูนย์เชียงแสน) โดยมีการปลูกอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นเมืองเชียงแสนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ
398365875_251354077918807_2442164939539784867_n_12_11zon

อ่านต่อ