หลักสูตร

หลักสูตร ปริญญาตรี

1

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)

 • แขนงวิชาการศึกษาพิเศษ
 • แขนงวิชาพลศึกษา
 • แขนงวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
 • แขนงวิชาดนตรีศึกษา
 • แขนงวิชาคหกรรมศาสตร์
 • แขนงวิชาสังคมศึกษา

สาขาวิชาการสอนภาษา (หลักสูตร 4 ปี)

 • แขนงวิชาภาษาจีน
 • แขนงวิชาภาษาไทย
 • แขนงวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)

 • แขนงวิชาคณิตศาสตร์
 • แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • แขนงวิชาเคมี
 • แขนงวิชาชีววิทยา
 • แขนงวิชาฟิสิกส์

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (หลักสูตร 4 ปี)

Read More

2

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตร 4 ปีและเทียบโอน)
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปีและเทียบโอน)

 • แขนงวิชาการตลาด
 • แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • แขนงวิชาการจัดการการค้าสมัยใหม่
 • แขนงวิชาการจัดการ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)

 • แขนงวิชาการสื่อสารองค์กร
 • แขนงวิชาการจัดการและการสร้างสรรค์คอนเทนต์
 • แขนงวิชาดิจิทัลมัลติมีเดีย
Read More

3

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (หลักสูตร 4 ปี)
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอาหาร (หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ (หลักสูตร 4 ปี)
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางเคมีและชีววิทยา (หลักสูตร 4 ปี)

 • แขนงวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางชีววิทยา
 • แขนงวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร 4 ปี)
Read More

4

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี)
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี)
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร 4 ปี)
สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก (หลักสูตร 4 ปี)

 • แขนงวิชาภาษาญี่ปุ่น
 • แขนงวิชาภาษาเกาหลี

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน)
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย (หลักสูตร 4 ปี)

 • แขนงวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
 • แขนงวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
Read More

5

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน)
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน)
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจีสติกส์ (หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน)

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ (หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน)

Read More

6

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตร 4 ปี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ (หลักสูตร 4 ปี)

Read More

7

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (หลักสูตร 4 ปี)
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)

 • แขนงวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน)

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม (หลักสูตร 4 ปี)

Read More

8

คณะบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน)

Read More

9

คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตร 4 ปี)

Read More

10

คณะนิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)

Read More

11

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)

 • แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • แขนงวิชาการบริหารงานท้องถิ่น

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (หลักสูตร 4 ปี)

Read More

12

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการโรงแรม (หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน)
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน)

Read More

13

คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน)

 • แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 4 ปี)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชากราฟิกดีไซน์ (หลักสูตร 4 ปี)

 • แขนงวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบ
 • แขนงวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
Read More

14

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)

Read More

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

1

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

Read More

หลักสูตร ปริญญาโท

1

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

Read More

2

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

Read More

3

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

Read More

4

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนเป็นภาษานานาชาติ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Read More

5

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานภาครัฐ

Read More

6

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

Read More

7

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

หลักสูตรแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

Read More

8

คณะบัญชี

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี

Read More

หลักสูตร ปริญญาเอก

1

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

Read More

2

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

Read More

3

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

Read More

4

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

หลักสูตรแพทย์แผนไทยดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

Read More

หลักสูตรเสริมทักษะและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1

สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หลักสูตรเสริมทักษะและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
https://lifelong.crru.ac.th/course

Read More