คณะสังคมศาสตร์ ส่งมอบ “เตาอบพลังงานถ่านหุงต้ม” นวัตกรรมผลงานวิจัย ยืดอายุผลิตภัณฑ์หัตถกรรม

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราพร มะโนวัง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา เสภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ “เตาอบพลังงานถ่านหุงต้ม” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของอาจารย์ ให้แก่ กลุ่มจักสาน “ชุมชนคุณธรรมวัดพนาลัยเกษม” ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย “เตาอบพลังงานถ่านหุงต้ม” เป็นนวัตกรรมที่จะช่วยสำหรับการยืดอายุผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องจักสานให้สามารถเก็บรักษาได้นาน อีกทั้งในกระบวนการอบของ “เตาอบพลังงานถ่านหุงต้ม” ยังสามารถช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราและแมลงกัดแทะของผลิตภัณฑ์จักสานได้อีกด้วย