ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ ดร.อดิเทพ วงค์ทอง
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ อุปถัมภ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาจารย์ ดร.จินดา ศิริตา
ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์เฉลิมเกียรติ ตุ่นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวภรณ์ สองแสน
ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ ประทุมถิ่น
ผู้อำนวยการสถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ
อาจารย์สุรเดช ต่างเพ็ชร
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา
อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อาจารย์ ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา
นางสาวปราณี ทาสีลา
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้อำนวยการหน่วยงานบริการและจัดหารายได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณณพงศ์ ศิริเขตต์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ
ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ

ผู้อำนวยการกองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

นางสาวจงจำ ธรรมยศ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง
นางนิตยา ยืนยง
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
นางสาวพรรณี ศรีสงคราม
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
นางกัญญาภัทร หาญสุขพัฒนา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายราชันย์ ทนันชัย
ผู้อำนวยการกองบริหารกายภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ดร.ธีรวัฒน์ วังมณี
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ วงษ์ปาน
ผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์
นางสาวญานิชา จรุงจิตต์
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหารและประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ แก้วศรี
ผู้อำนวยการหอปรัชญารัชกาลที่ 9
นางสุวิมล กันทวี
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน