สายตรงอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คุณวุฒิการศึกษา

- Ph.D.Linguistics University of Adelaide, Australia
- ค.ม.การสอนภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กศ.บ.ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม) มศว.พิษณุโลก

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

- ปี พ.ศ. 2556–2560 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
- ปี พ.ศ. 2548–2551 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ปี พ.ศ. 2540–2548 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา
- คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ