ปรัชญาการศึกษา

การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรมืออาชีพ สร้างสรรค์คุณค่าสู่ท้องถิ่น