สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการวิจัย เชื่อมโยง SEP สู่ BCG ให้บรรลุเป้าหมาย

วันนี้ (16 พฤษภาคม 2566) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มรภ.เชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวเปิด การประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมในการดำเนินงานโครงการวิจัยตามกรอบการดำเนินงานของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดเชียงราย โดยในโอกาสนี้ ได้นำเสนอกรอบการดำเนินงาน แผนงาน เป้าหมายของการดำเนินงาน ระยะ 5 ปี ของสถาบันฯ โดยการประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยการเชื่อมโยง SEP สู่ BCG ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การดำเนินงานตามกรอบของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2566 ให้เป็นไปตามระบบของสถาบันฯ และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมในการดำเนินโครงการวิจัย โดยการประชุมสัมมนาครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การบูรณาการ SEP BCG และ SDG ด้วยวิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนของประเทศ” ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นวิทยากร การเสวนากลุ่ม เรื่อง การขับเคลื่อน SEP สู่ BCG ในการดำเนินโครงการวิจัย (กระบวนการ/ตัวชีวัด/ผลผลิตผลลัพธ์/ผลกระทบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยในการเชื่อมโยง SEP สู่ BCG) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขะกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ นายปรีชา ปวงคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ร่วมเสวนาฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา รองอธิการบดี มรภ.เชียงราย เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมหลายสถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง มรภ.เชียงใหม่ มรภ.อุดรธานี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ มรภ.จันทรเกษม