องคมนตรี ติดตามและตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2566

SDGs:

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามและตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2561-2566 ได้ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา ตามบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมกว่า 237 โครงการ ในพื้นที่ 727 หมู่บ้านของ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา

นอกจากนี้ ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นจากคณบดีคณะต่างๆ และการนำเสนอผลงานกิจกรรมการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศกรสังคม ซึ่งนอกจากจะได้ผลลัพธ์เป็นนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแล้ว ยังมุ่งเน้นที่ประสบการณ์ชีวิตที่ผูกพันกับท้องถิ่น มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มี Soft Skills แห่งศตวรรษที่ 21 ที่ผู้ประกอบการต้องการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาได้เข้าพบเป็นการส่วนตัว เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

จากนั้นในช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์เรียนรู้ร่วมใจพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง บ้านชัยภูมิชัยนิเวศน์ หมู่ที่ 10 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย อาทิ โครงการปลานิลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะต้นทางเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ และโครงการจิตอาสาเพื่อชาติ ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ