FAQ

การรับนักศึกษา

ติดตามรายละเอียดได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เว็บไซต์  https://reg.crru.ac.th/admission
เพจ https://www.facebook.com/crruadmission
โทร 053-776018

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบบรับตรง ไม่ต้องสอบ TCAS การรับนักศึกษามีการรับตรงประเภทไม่ต้องสอบเลือก 12 คณะ และรับตรงประเภทสอบคัดเลือก 2 คณะได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์ และ คณะครุศาสตร์

ติดตามรายละเอียดได้ที่
บัณฑิตวิทยาลัย
เว็บไซต์ http://www.grad.crru.ac.th
เพจ https://www.facebook.com/graduateschool.cru
โทร 053-776026

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปิดรับสมัครนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาชีพครู และในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท และ ปริญญาเอก เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ติดตามรายละเอียดได้ที่
สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เว็บไซต์ https://lifelong.crru.ac.th
เพจ https://www.facebook.com/crru.clli
โทร 053-776008 ,053-776000 ต่อ 1008

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสร้างสรรค์ความหลากหลายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อความหลากหลายของจังหวัดเชียงรายในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย

ติดตามรายละเอียดได้ที่
สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ
Language Institute and Global Affairs
เว็บไซต์ https://liga.crru.ac.th/liga/web/home
เพจ https://www.facebook.com/ligacrru
โทร 053-776031

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติโดยสามารภติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ

ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ติดตามรายละเอียดได้ที่
กองพัฒนานักศึกษา (ฝ่ายทุน)
เว็บไซต์ http://loan.crru.ac.th/loanblog
เพจ https://www.facebook.com/f.crruloan
โทร 053-776019

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีกองทุนการศึกษาที่ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์และสร้างอนาคตให้อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ทุน กยศ. ทุน กรอ. และทุนอุดหนุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับปริญญาตรี
เว็บไซต์ https://reg2.crru.ac.th/reg/index.php/web/student_document/list_pay
โทร 053-776018

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ และ เรียนวันเสาร์ถึงอาทิตย์

 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท ปริญญาเอก)
เว็บไซต์ https://orasis.crru.ac.th/gds_crru/main2023/payrate
โทร 053-776026

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท ปริญญาเอก)

หอพักในมหาวิทยาลัย

ติดตามรายละเอียดได้ที่
สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
เว็บไซต์  https://otim.crru.ac.th
เพจ https://www.facebook.com/PuangSaad
โทร 053-776267

หอพักภิรมย์ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีหอพักบริการทั้งหอพักชายและหอพักหญิง
มีห้องว่างพร้อมให้บริการ
น้ำดื่มบริการฟรี
อินเตอร์เน็ต Wifi ทุกพื้นที่
มีตู้ขายของเซเว่นอัตโนมัติ
มีบริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรีญ
พิกัดหอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ใกล้สนามกีฬา อาคารเรียน
บรรยากาศน่าอยู่ สงบ ร่มรื่น สิ่งแวดล้อมดี ปลอดภัย
มีอาจารย์ประจำหอพักคอยดูแลตลอด 24 ชม.
ระบบรักษาความปลอดภัย มี รปภ.บริการตลอด 24 ชม.
มีกล้องวงจรปิด
เล่นฟิตเนสฟรีตลอดอายุสัญญา!!
ว่ายน้ำฟรีตลอดอายุสัญญา !!
งานบริการสนับสนุนนักศึกษา

ติดตามรายละเอียดได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เว็บไซต์  http://www.reg.crru.ac.th
เพจ https://www.facebook.com/reg.crru
โทร 053-776018

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาในเรื่อง ดูผลการเรียน ลงทะเบียนเรียน ปฏิทินการศึกษา แผนการเรียน รับเข้าและคัดเลือกนักศึกษา การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา

ด้านภาษา
สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ
เว็บไซต์ https://liga.crru.ac.th/liga/web/home
เพจ https://www.facebook.com/crru.iilc
โทร 053-776000 ต่อ 1661
โทร 053-776031
หน่วยงานให้บริการ
การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า
การทดสอบภาษาไทยแรกเข้า
การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา
การทดสอบภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา

ด้านคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพจ https://www.facebook.com/ittest.crru
เว็บไซต์ http://bit.crru.ac.th
โทร 053-776020 ต่อ 106
หน่วยงานให้บริการ
การทดสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า
การทดสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนสำเร็จการศึกษา

ติดตามรายละเอียดได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เว็บไซต์  http://www.reg.crru.ac.th
เพจ https://www.facebook.com/reg.crru
โทร 053-776018

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาในเรื่อง ดูผลการเรียน ลงทะเบียนเรียน ปฏิทินการศึกษา แผนการเรียน รับเข้าและคัดเลือกนักศึกษา การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา

อื่น ๆ

สอบถามข้อมูลได้ที่
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพจ https://www.facebook.com/network.crru
Line @networkcrru
โทร 053-776020

สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
เว็บไซต์  https://otim.crru.ac.th
เพจ https://www.facebook.com/otimcrru
โทร 053-776267

สอบถามข้อมูลได้ที่
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
เว็บไซต์ https://gfmis.crru.ac.th/
เพจ https://www.facebook.com/FCRRU
โทร 053-776021

ติดตามรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ https://bidding.crru.ac.th/
โทร 053776021