ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ แก้วศรี
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย