คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
คณบดีคณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพร ศรีสม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ สมพฤกษ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร.ณิศรา ชัยวงค์
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรีพันธุ์ พันธุ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.กัสมา กาซ้อน
คณบดีคณะบัญชี
รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์
คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราดวง สมณาศักดิ์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์
คณบดีคณะนิติศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์