คณะกรรมการพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว เยี่ยมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป่าปกปัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ส่วนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) นำโดย นายสุทธิ มลิทอง และ นางเพ็ญศรี มลิทอง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป่าปกปัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในโอกาสนี้ได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งพื้นที่ป่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) แห่งนี้เป็นสถานที่การดำเนินกิจกรรมของชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โปรแกรมวิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เชียงราย โดยการเยี่ยมเยือนครั้งนี้แสดงถึงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในด้านการอนุรักษ์ การวิจัยรวมถึงการเรียนการสอน