มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เปิดรับนักศึกษา 3 รูปแบบ

ระดับปริญญาตรี

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท ปริญญาเอก)

หลักสูตรระยะสั้น

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง

ระดับปริญญาตรี

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท ปริญญาเอก)

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรระยะสั้น

สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท ระดับปริญญาเอก)

กองทุนสนับสนุนการศึกษา

ทุนการศึกษา กยศ.
กรอ. และทุนอุดหนุน

ติดตามรายละเอียดได้ที่
กองพัฒนานักศึกษา (ฝ่ายทุน)

โทร 053-776019