มรภ.เชียงราย ลงนามความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เชื่อมโยงพัฒนางานในมิติต่างๆ

SDGs:

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และรองศาสตราจารย์รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ลงนามความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานด้านต่างๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย อาทิ การเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการแก่ชุมชน รวมถึงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของทั้งสองสถาบัน

SDGs: