มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับการตรวจติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2566

วันที่ 24-26 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงศ์อินทร์ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไสง อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณบดีทุกคณะ ให้สัมภาษณ์และรายงานผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องประชุมอธิการบดี นอกจากนี้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน คณะวิชาต่างๆ และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราโชบายในพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ข่าวอื่น ๆ