มรภ.เชียงราย บริการวิชาการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย

SDGs:

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย จัด ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย (มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวแสดงความยินดีกับผู้รับปัญญาบัตร โครงการดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ร่วมให้บริการวิชาการ โดยมี อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ รองผู้อำนวยการ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและฐานการเรียนรู้ต่างๆ การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

SDGs: