สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ห้องสมุดชุมชนในท้องถิ่น โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ จัด “อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชน” โดยมี นายอานนท์ ปันทะเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งพระบาทและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท จำนวน 30 คน กิจกรรมที่จัดอบรม ประกอบด้วย การอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับเด็กเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำการจัดห้องสมุดโรงเรียนและการนำชมห้องสมุด การจัดทำสมุดภาพสามมิติสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและที่คั่นหนังสือสุดหรรษา ซึ่งความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดทักษะการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป