มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2566 ปลูกฝังให้นักศึกษาวิชาทหารมีจิตสำนึกรักพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ

SDGs:

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 37 จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2566” ณ ห้องประชุมอาคาร มว.ดย.มทบ.37 ค่ายเม็งรายมหาราช ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่าย นศท.ชมรมกตัญญูคลับ ในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาอันเป็นการปลูกฝังให้ นศท.มีจิตสำนึกรักพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป โดยสอดแทรกอุดมการณ์ความรักในสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในระหว่างการดำเนินกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยกำลังพลชุดครู อาจารย์ผู้ควบคุม และ นศท. ชมรมกตัญญูคลับ จาก มร.ชร. จำนวน 42 คน ซึ่งได้ทำจิตอาสาโรงเรียนบ้านน้ำลัดและวัดห้วยปลาก้าง และในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 พันเอกบุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และพันโท กิตติพงษ์ หมั่นเขตวิทย์ ผู้บังคบหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมเป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตรด้วย

SDGs: