มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ส่งมอบนักศึกษาโครงการ GIP เข้าฝึกสอนภาษาจีน ณ โรงเรียนเครือข่ายฯ พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศ

SDGs:

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยสถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ จัดพิธีส่งมอบนักศึกษาในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ Global Internship Program (GIP) ให้แก่โรงเรียนในเครือข่าย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ในการนี้ อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงานความเป็นมาและรายละเอียดของโครงการฯ โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ดำเนินการตามกรอบความร่วมมือทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ลงนามร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกัน โดยมุ่งเน้นกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของนักเรียนและบุคลากรในท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง โดยปัจจุบันนับเป็นรุ่นที่ 2 ซึ่งมีการนักศึกษาจาก Pu’er University เข้าร่วมโครงการ จำนวน 55 คน โดยมีกำหนดเข้าฝึกประสบการณ์สอนในวิชาภาษาจีน เป็นระยะเวลา 2 ภาคเรียน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 – กันยายน 2567 ณ โรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 26 แห่ง

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ
CCPRD-2023-09-27 14-06-35

อ่านต่อ