มรภ.เชียงราย พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก กับสถาบันด้านการดูแลสุขภาพในประเทศญี่ปุ่น

SDGs:

วันที่ 21 – 25 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการอบรมการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก และร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Kurashiki Rehabilitation Academy โดยมี Dr.Yumiko Fukushima ประธาน Kurashiki Rehabilitation Academy ร่วมลงนาม โดยความร่วมมือครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้จัดส่งคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านการบริหารจัดการการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก Kurashiki Rehabilitation Academy เป็นวิทยากรฝึกอบรม

Kurashiki Rehabilitation Academy เป็นสถานประกอบการด้านการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ และการดูแลเด็กเล็ก ระดับปฐมวัยในเมือง Okayama จังหวัด Osaka ประเทศญี่ปุ่น ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการลงนามความร่วมมือดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ การดูแลผู้สูงอายุ และการจัดการด้านการศึกษาปฐมวัย โดยเข้ารับการฝึกอบรมและฝึกทักษะจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต่อไป

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ