มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ดร.ทัศนีย์ ธรรมติน รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่หาง ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อเสนองงานโครงการตามพระราชดำริฯ และขยายผลการดำเนินงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการให้ความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตชาอัสสัมคุณภาพ การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการปลูกชาร่วมกับป่า และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่าว