มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จัดค่ายผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ให้เยาวชนบนพื้นที่ดอยตุง

SDGs:

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดค่ายเส้นทางสู่ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ “Start to Young Entrepreneurs” สำหรับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ และมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้การเป็นผู้กอบการในธุรกิจด้านต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย 5 หลักสูตร ได้แก่ การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่เบื้องต้น การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ธุรกิจขนม ของว่าง และเครื่องดื่ม ธุรกิจค้าปลีก และ ธุรกิจบริการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ วงษ์ปาน อาจารย์กฤษณกัณฑ์ ภาโพธิรัตน์ และอาจารย์ ดร.ขวัญฤทัย ครองยุติ เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้บนพื้นที่ดอยตุง และห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม เยาวชนต่างได้รับประสบการณ์ที่ดีจากวิทยากรทุกท่าน เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ ทักษะที่เข้มข้น และความสนุกสนานเป็นกันเอง

SDGs: