มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย จัดงาน “เชียงราย เลอค่า” โชว์วัฒนธรรมเชิงสัญลักษณ์ 5F (Food Fashion Fighting Film Festival)

SDGs:

วันที่ 23 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และเครือข่ายวัฒนธรรม 18 อำเภอ จัดงาน “เชียงราย เลอค่า” โชว์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาต่อยอด และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ คุณค่าทางสังคม โดยให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคสถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงราย รวมถึงเปิดเป็นพื้นที่ในการนำเสนออัตลักษณ์อาหารถิ่นของชาวเชียงรายทั้ง 18 อำเภอ และอาภรณ์อันงดงามวิจิตรด้วยกลิ่นอายความหลากหลายชาติพันธุ์ของชาวเชียงราย จาก Local สู่เลอค่า ผ่านวัฒนธรรมเชิงสัญลักษณ์ 5F (Food Fashion Fighting Film Festival) นำไปสู่การพัฒนาสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว บริการทางวัฒนธรรม ตลอดจนทำให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนและท้องถิ่น

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ