คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม ประชุมหารือ บริษัท รันเนอร์จี พีวี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) เตรียมความพร้อมการจัดสหกิจศึกษา

SDGs:

วันที่ 23 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ สมพฤกษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง คณบดีคณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะฯ เข้าพบปะหารือร่วมกับบริษัท รันเนอร์จี พีวี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จังหวัดระยอง เพื่อประชุมหารือในการเตรียมความพร้อมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานหรือ CWIE และเพื่อสนับสนุนนโยบายการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

SDGs: