สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เชียงราย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ”

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ“การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ” ณ โรงแรม เดอะ มันตรินี เชียงราย จังหวัดเชียงราย ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการคำนวณเกี่ยวกับใช้ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก คุณกษิดิศ สตางค์มงคล เจ้าของเพจ Data Rockie และ คุณสรกฤช อ้นมณี มาบรรยายให้ความรู้ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ