สถาบันวิจัยฯ มรภ.เชียงราย MOU ความร่วมมือการขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการวิชาการทางสังคมจังหวัดเชียงราย

SDGs:

วันที่ 9 เมษายน 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการวิชาการทางสังคมจังหวัดเชียงราย ระหว่าง สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี ร่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายทางวัฒนธรรมรวมถึงการขับเคลื่อนงานวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ต่อไป

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ