มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผนึกจตุรภาคี 16 ฝ่าย ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน(SDGs) พื้นที่ตำบลยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

SDGs:

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลแม่สาย เทศบาลตำบลบ้านสาง เทศบาลตำบลป่าตาล เทศบาลตำบลไม้ยา เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เทศบาลตำบลพญาเม็งราย เทศบาลตำบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย และ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มรภ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โดย อาจารย์ ดร. ชฎาพัศฐ์ สุขกาย ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ(สทบ.) มรภ.เชียงราย ได้กล่าวถึงความวัตถุประสงค์ความร่วมมือดังนี้ ทั้งสี่ฝ่ายจะร่วมกันในการส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ที่สอดรับ เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคเหนือ (NEC) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยาให้สอดคล้องกับแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG) และการพัฒนาที่มุ่งตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยมีเป้าหมาย สาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สนับสนุน ส่งเสริม ดำเนินงาน นำอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ลงพื้นที่ดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา ความต้องการ ยกระดับศักยภาพชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ สามารถพึ่งพาตนเอง

หน่วยงานภาครัฐ โดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย สนับสนุน ส่งเสริมการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเกษตร พืชเศรษฐกิจ ผลผลิตการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การขอรับรองมาตรฐานพื้นที่เพาะปลูกพืช สมุนไพร, การส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับนโยบาย ทิศทางการพัฒนาทางการเกษตร และสอดคล้องกับโครงการพัฒนาส่งเสริมการเกษตรที่สำคัญของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงราย

ภาคเอกชน โดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย สนับสนุน ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา ยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่ชุมชนสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เชิงกีฬา เชิงเรียนรู้สร้างประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับนโยบาย ทิศทางการพัฒนา ยกระดับการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดเชียงราย และนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12 แห่ง สนับสนุนให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ เยาวชนนักเรียน ผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ตามแผนพัฒนาร่วมกัน และทุกภาคีจะสนับสนุนบุคลากรจากหน่วยงาน องค์กร ในการให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรมโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และร่วมประเมินผลตอบแทนเชิงสังคม (SROI) ที่เกิดขึ้นกับภาคีทุกภาคส่วนและพื้นที่ชุมชน ต่อไป

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ
LINE_ALBUM_CHIANG RAI WELLNESS CITY 30.10.66_231031_59

อ่านต่อ