CRRU เยือน LIJIANG TEACHERS COLLEGE เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย ขยายฐานความร่วมมือ

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมคณะเยี่ยมเยือนและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ LIJIANG TEACHERS COLLEGE ณ เมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับเกียรติจาก Prof.Dr. He Aidong คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ , Prof. Dr. Mo Xinchun ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชท้องถิ่นเขตพื้นที่สูงลี่เจียง , Assoc. Prof. Wang Wei หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษศึกษา และ Assoc.Prof. He Ting ผู้อำนวยการศูนย์วิเทศสัมพันธ์ของ LIJIANG TEACHERS COLLEGE ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ คณะผู้บริหาร LIJIANG TEACHERS COLLEGE นำเยี่ยมชมแหล่งศึกษาเรียนรู้และศูนย์ฝึกปฏิบัติการการเรียนการสอนกลุ่มศิลปกรรม และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์วิจัยพืชท้องถิ่นเขตพื้นที่สูงลี่เจียง ภายใน LIJIANG TEACHERS COLLEGE โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก Prof.Dr. He Aidong คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย Prof. Dr. Mo Xinchun ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชท้องถิ่นเขตพื้นที่สูงลี่เจียง เป็นผู้บรรยายข้อมูลและนำเยี่ยมชมแหล่งศึกษาเรียนรู้ทั้งสองแห่ง

ในเวลาต่อมา ทั้งสองสถาบันการศึกษาได้มีการประชุมร่วมปรึกษาหารือระดับทวิภาคีร่วมกัน เกี่ยวกับการดำเนินการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน โดยได้ข้อสรุปเบื้องต้น เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือในหลักสูตรปริญญาตรีด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และหลักสูตรปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรและต่อยอดการศึกษาของ LIJIANG TEACHERS COLLEGE รวมทั้งได้เสนอให้มีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นทางด้านศิลปกรรม ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ทั้งสองสถาบันการศึกษามีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ เพื่อขับเคลื่อนสู่การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ สนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรมให้มีความเข้มแข็งต่อไป

ทั้งนี้ LIJIANG TEACHERS COLLEGE เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาของรัฐบาล และอยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อปรึกษาหารือในแนวทางความร่วมมือทางวิชาการต่อกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปัจจุบัน LIJIANG TEACHERS COLLEGE ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและยกระดับเป็นมหาวิทยาลัย โดยตัวแทนคณะผู้บริหารของ LIJIANG TEACHERS COLLEGE ได้เสนอให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรทางด้านภาษาต่างประเทศของสถาบันให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะหลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นต้น ซึ่งทางสถาบันอยู่ในระหว่างการเร่งรัดพัฒนาหลักสูตร รองรับการที่เมืองลี่เจียงเป็นเมืองมรดกโลกที่ยูเนสโกประกาศยกย่อง และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเช่นเดียวกันกับจังหวัดเชียงราย