อธิการบดี มรภ.เชียงราย ร่วมเสวนา “การกำหนดทิศทางและรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ”

SDGs:

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมาธิการการศึกษา ในสภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายโสภณ ซารัมย์ เป็นประธานในการเสวนา “การกำหนดทิศทางและรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ” ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุงไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการเสวนาฯ และมีผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน ประกอบด้วย พระเมธีวชิโรดม (ท่าน ว.วชิรเมธี) ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ นายปารมี ไวจงเจริญ ที่ปรึกษาและกรรมาธิการการศึกษา และ ดร.อนุรักษ์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย และมีคณะกรรมาธิการการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ รวมจำนวน 304 คน

นอกจากนี้ยังมีการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21” ในรูปแบบการเสวนา อภิปรายและบรรยาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารการศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และเพื่อนำข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะนำ ที่มีความหลากหลายของผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 รวบรวมเป็นข้อเสนอแนะไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

SDGs: