มรภ.เชียงราย ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย แถลงข่าว “โครงการเพชรล้านนา ประจำปี 2566” ภายใต้การอุปถัมภ์พระเดชพระคุณเจ้า พระภาวนารัตนญาณ วิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) เพื่อรับรางวัล “เพชรล้านนา”

SDGs:

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย จัดงานแถลงข่าวโครงการเพชรล้านนา ประจำปี 2566 ภายใต้การอุปถัมภ์พระเดชพระคุณเจ้า พระภาวนารัตนญาณ วิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) วัดแสงแก้วโพธิญาณ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้จัดให้มีการคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นคนดี คนเก่ง และมีความรู้ความสามารถในแต่ละกลุ่มสาระวิชาของแต่ละระดับชั้น เพื่อรับรางวัล “เพชรล้านนา” โดยให้มีการคัดเลือกเป็นประจําทุกปีซึ่งโครงการนี้ได้มีการดําเนินการมาแล้ว จํานวน 3 ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 เป็นต้นมา และ ในปัจจุบันเป็นครั้งที่ 4 โดย พระเดชพระคุณเจ้า พระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติอริยจิตโต) ได้มีดําริร่วมกับคณะทํางานเห็นสมควรขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทั้งหมดจึงได้มีการขยายการดําเนินงานของโครงการเป็น 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน เพื่อคัดเลือกนักเรียนและเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถรับรางวัลเพชรล้านนา ประจําปี พ.ศ. 2566 โดยมีเป้าหมายเป็นนักเรียนและเยาวชนที่จะได้รับการคัดเลือก จํานวน 272 คน/รางวัล ระยะเวลาระหว่าง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 – เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 โดยมีหน่วยงานเครือข่ายในการสนับสนุนให้ความสะดวกในการจัดเป็นศูนย์สอบจํานวน 8 ศูนย์สอบ เพื่อทําการคัดเลือกนักเรียนและเยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับรางวัล “เพชรล้านนา” ต่อไป

SDGs: