มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ

SDGs:

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัล🎉 ดังนี้

🎉 รางวัลการนำเสนอปากเปล่า ระดับดีเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกสับปะรด อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

โดย นายภาราดร ขันสุธรรม

🎉รางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

1. เรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ศึกษาพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

โดย พระจะนู จะสี

นายฉัตรมงคล เรืองอร่ามชงโค

นางสาวมณฑิรา สาดทอง

2. เรื่อง ฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โดย พระธงชัย จะตู

นายณัฐวัฒน์ เขียวคำปัน

นายวรชิต ท้าวกันทา

🎉 นอกจากนี้ยังมีผลงานเข้าร่วมการนำเสนอแบบปากเปล่า จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่

1.เรื่อง การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งของธุรกิจที่พักแรมในอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โดย นายภาณุพงษ์ ธรรมปัญญา

2.เรื่อง แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โดย นายณัฐภัทร์ คำดี

ซึ่งในงานนี้มีผู้เข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ กว่า 500 คน มีการนำเสนอบทความปากเปล่าจำนวน 52 เรื่อง และการนำเสนอโปสเตอร์จำนวน 43 เรื่อง

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ