คณะสังคมศาสตร์ มรภ.เชียงราย จัดการประชุมยุทธศาสตร์วิชาการระดับชาติ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้ามพรมแดน” รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงตามแนวนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

SDGs:

วันที่ 15 มกราคม 2567 สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดการประชุมยุทธศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้ามพรมแดน” ณ โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น ในการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ยุทธศาสตร์วิชาการ : การพัฒนาข้ามแดน” ในช่วงกิจกรรมเสวนาวิชาการได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี ร่วมเสวนากับ นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และ ดร.บัวคง นามมะวง เจ้าแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ประเด็น “ยุทธศาสตร์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจกับการพัฒนาข้ามพรมแดน ภายใต้บริบทของสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน” การจัดประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นเวทีวิชาการสำหรับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการหลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาสังคมในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดวางยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ การสร้างความรู้ด้านกระแสการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา การลงทุนทางเศรษฐกิจเชิงรุกตามแนวนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ อีกด้วย

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ
112
113

อ่านต่อ