นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ คณะสังคมศาสตร์ มรภ.เชียงราย คว้า “รางวัลชนะเลิศ” ผลงานวิชาการ “ข้าวซอยไก่เส้นไก BY โตกหลวง”

SDGs:

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำเสนอผลงานวิชาการ “การประกวดผู้ประกอบการด้านคหกรรมศาสตร์” เรื่อง “ข้าวซอยไก่เส้นไก BY โตกหลวง” คว้า “รางวัลชนะเลิศ” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ครั้งที่ 17 ภายใต้ หัวข้อ “พลิกฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์คหกรรมศาสตร์ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีทีมนักศึกษาที่ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย นางสาว กัญญารัตน์ เจริญเก่า นางสาว พัทธนันต์ ป่าเมืองมูล นางสาว สมัชญา คำนาน นางสาวฟองติ๊บ ยอดดี นางสาว มิตธิรา มหาวุฒิ นาย รัชพล ศาลากิจ นางสาว มินมีนา สระทองน้อย และทีมนักศึกษาร่วมนำเสนอผลงาน ประกอบด้วย นางสาว รัตติกาล นามอยู่ นางสาว กิตติมา พิสัยเลิศ และ นางสาว ชุติมา นามหลง

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ