มรภ.เชียงราย เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานในประเทศเวียดนาม

SDGs:

วันที่ 2-7 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารร่วมประชุมการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา กับหน่วยงานในประเทศเวียดนาม ณ ประเทศเวียดนาม ซึ่งได้เข้าพบปะและร่วมประชุมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ตามลำดับ ดังนี้

การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร Hanoi College of High Technology (HHT) เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำโดย Prof.Dr. PHAM XUAN KHANH อธิการบดี Hanoi College of High Technology (HHT) พร้อมด้วย Dr. THI SIM คณบดีคณะภาษาต่างประเทศและเศรษฐศาสตร์ และ Dr. LE DANH QUANG รองอธิการบดี เพื่อปรึกษาหารือในการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งสองแห่ง ทั้งมิติด้านการผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เน้นต่อยอดการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ สาขาวิชา International tourism สาขา Thai Language สาขา Chinese Language การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว หลักสูตร University transfer 2+1 หลักสูตรที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน การส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรร่วมกัน การพัฒนาด้านการวิจัย การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ ทั้งสองสถาบันจะได้ดำเนินการลงนามความร่วมมือทางวิชาการต่อกันอย่างเป็นทางการในลำดับต่อไป

การประชุมหารือร่วมกับ Mrs.Dang Nhuy ที่ปรึกษาศึกษาธิการจังหวัดเดียนเบียนฟู และที่ปรึกษาอธิบดีกรมสามัญศึกษาและการฝึกอบรมจังหวัดเดียนเบียนฟู พร้อมด้วย Mr.Dinh Hoang เลขาธิการศึกษาธิการจังหวัดเดียนเบียนฟู เพื่อหารือแนวทางในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเดียนเบียนฟู สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปิดกว้างในกลุ่มประเทศอาเซียนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา ในจังหวัดเดียนเบียนฟู ได้มีแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย รวมทั้งการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น นอกจากนี้ ได้ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณวุฒิในระดับสูงขึ้นสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเดียนเบียนฟู

ทั้งนี้ จังหวัดเดียนเบียนฟูจะมีแผนการเปิดการบินจากจังหวัดเดียนเบียนฟูสู่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายในอนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงรายมีประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และสภาพเศรษฐกิจสังคม ที่คล้ายคลึงกันกับจังหวัดเดียนเบียนฟู ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงเป็นจุดสำคัญในการรับนักศึกษาจากจังหวัดเดียนเบียนฟูไปศึกษาต่อ อีกด้วย

SDGs: