อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คว้า 2 รางวัล การประกวดสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ : งานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 จ.เชียงใหม่

วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2566 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ ในงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราพร มะโนวัง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา เสภา ได้รับรางวัล “ระดับ bronze” จากผลงานเรื่อง “เตาอบพลังงานถ่านหุงต้ม” และนักศึกษาสาขาวิขาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ นายชุมชัย ไชยราช พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราพร มะโนวัง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา เสภา ได้รับรางวัล “ระดับ silver” จากผลงานเรื่อง “คลุมไตรจากหัตกรรมเครื่องจักสาน” ซึ่งทั้ง 2 ผลงานเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและสามารถนำไปบูรณาการการต่อยอดใช้งานให้กับท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน อีกด้วย

ข่าวอื่น ๆ