คณะสังคมศาสตร์ มรภ.เชียงราย ร่วมกับเครือข่ายเปิดเวทีแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงานทางวิชาการระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับเครือข่ายจัดเวทีแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงานทางวิชาการระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 (ระดับนักศึกษาปริญญาตรี) หัวข้อ “International Development and Global Transformation” โดยความร่วมมือระหว่าง แขนงวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการนี้ อาจารย์ปรัชญาณินทร์ วงศ์อทิติกุล ประธานแขนงวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้กล่าวรายงานกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ฉลองรัฐ เจริญศรี รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม ในโอกาสนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทรีพันธุ์ พันธุ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง