รมว.การอุดมศึกษาฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน มรภ.เชียงราย ผลักดันการขับเคลื่อนนครเชียงราย เมืองแห่งการเรียนรู้

SDGs:

วันที่ 17 มีนาคม 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงฯ และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มรภ.เชียงราย) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ ชุมชนป่าตึงริมกก เทศบาลนครเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย ขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ หรือ Global Network of Learning Cities (GNLC) ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) โดยมีการดำเนินงานผ่านโครงการที่สำคัญ เช่น โครงการพัฒนานครเชียงรายสู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ ซึ่งประกอบด้วย มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกวัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านนโยบายและกิจกรรมด้านการศึกษาของเด็ก เยาวชน คนทำงาน และผู้สูงอายุ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมดำเนินการขับเคลื่อนในพื้นที่มาแล้วกว่า 10 ปี นอกจากนี้ยังมีโครงการบริการวิชาการ การจัดทำหลักสูตรระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย โดยได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเทศบาลนครเชียงราย เช่น นวัตกรรมด้านการจัดการขยะในชุมชนป่าตึงริมกก การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านอาหารปลอดภัยของชุมชนป่าตึงริมกก รวมถึงนวัตกรรมจากสูตรการเรียนรู้อาหารปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ด้วยเมนูน้ำว่านกาบหอยเพื่อสุขภาพ

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ อว.ในพื้นที่ จ.เชียงราย – พะเยา ภายใต้การประชุม ครม. สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) เช้านี้เป็นการติดตามโครงการพัฒนานครเชียงรายสู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดเชียงราย รวมทั้งโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย พื้นที่ชุมชนป่าตึง ตำบลริมกก ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดำเนินงานโดย มรภ.เชียงราย และ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย ซึ่งมีการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากบริบทของท้องถิ่นและชุมชน โดยมุ่งเน้นการยกระดับสร้างรายได้จากฐานทรัพยากรและศักยภาพชุมชน สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง อว. ในการแก้ปัญหาของท้องถิ่นและชุมชนโดยใช้กระบวนการวิจัยของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่มีความใกล้ชิดกับท้องถิ่นและชุมชน รวมถึงมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่จะนำไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยกระทรวง อว. ได้มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่ นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชน ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

“ขอชื่นชม มรภ.เชียงราย มทร.ล้านนา เชียงราย เทศบาลนครเชียงราย และประชาชนในพื้นที่ชุมชนป่าตึงริมกก ที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนานครเชียงรายสู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ โดยใช้กลไกการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกช่วงวัยเป็นฐาน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงานให้กับพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป”

ต่อมาได้เยี่ยมชมนิทรรศการนวัตกรรมชุมชนจากโครงการพัฒนานครเชียงรายสู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ และผลงานวิจัยและนวัตกรรม เช่น ผลิตผลทางการเกษตรของชุมชนป่าตึงริมกกที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตสู่การเป็นอาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ต้นแบบไซรัปเพื่อสุขภาพจากเยื่อหุ้มเมล็ดโกโก้ การเพิ่มมูลค่าปลีกล้วยน้ำหว้าด้วยการแปรรูปเป็นเนื้อเทียม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผงอาซาอิด้วยนวัตกรรมเอนแคปซูเลชัน และการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ยกระดับสู่สินค้าเชียงรายแบรนด์

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ