มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงนามความร่วมมือกับเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ บูรณาการการเรียนการสอนควบคู่กับการทำงาน พร้อมมีสวัสดิการต่างๆ ในระหว่างการทำงาน

SDGs:

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประชุมการร่วมผลิตสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperrative and Work Integrated Education : CWIE) และ พิธีลงนามความบันทึกข้อตกลงร่วมมือความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่าง มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงราย กับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานการประชุมและลงนามความร่วมมือ กับ คุณณัฐยศ ธูปกระแจะ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสรรหาว่าจ้าง ทั้งนี้ เพื่อร่วมผลิตบัณฑิต พัฒนาบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณากับการทำงานพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ ร่วมออกแบบระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติมีการสะท้อนความคิด ทบทวน ไตร่ตรอง กระบวนการฝึกสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ก่อน – ระหว่าง – หลัง) เพื่อให้นักศึกษาสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนเองได้ ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากผู้มีคุณวุฒิหรือผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชาเดียวกันกับนักศึกษาเพื่อทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร หรือ พี่เลี้ยงทำหน้าที่สอนงานถ่ายทอดประสบการณ์ กำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา รวมถึงนักศึกษาจะได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็นในระหว่างการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยังเปิดโอกาสให้องค์กรที่ร่วมผลิตบัณฑิตสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตามความเหมาะสมและจำเป็น เช่น ข้อมูล ข่าวสาร วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในหลักสูตรร่วมกัน อีกด้วย

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ
LINE_ALBUM_2024.1.26_240129_48
LINE_ALBUM_2024.1.26_240129_35

อ่านต่อ