มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการสายบริหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในการประชุมสภาครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 จำนวน 2 ท่าน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการสายบริหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในการประชุมสภาครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 จำนวน 2 ท่าน

นางสาว ปราณี ทาสีลา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นายธีรวัฒน์ วงมณี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ข่าวอื่น ๆ