สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมบุคลากรสายสนับสนุนพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

วันที่ 25 เมษายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (R2R : Routine to Research) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล ที่ปรึกษาอธิการบดี และอาจารย์ ดร.ยุทธศิลป์ ชูมณี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญในด้านการวิจัยและการใช้สถิติเพื่อการวิจัย เป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ข่าวอื่น ๆ
DSC_2765
DSC_2814

อ่านต่อ