มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ส่งเสริมทักษะวิชาการ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน “การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี 2566

SDGs:

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สนับสนุนอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะกรรมการ “การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี 2566” ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลนครเชียงราย ประกอบด้วยอาจารย์คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีดิจิทัล และสำนักศิลปะวัฒนธรรม เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเทศบาลนครเชียงราย ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติกลุ่มประเทศ GMS จังหวัดเชียงราย การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเทศบาลนครเชียงรายครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความรู้นักเรียนให้มีคุณภาพตามความสามารถของผู้เรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ทางด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม สติปัญญา สู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ระหว่างกัน

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ