สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต – คณะครุศาสตร์ บูรณาการการเรียนการสอน หลักสูตรส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต : การฝึกปฏิบัติงานปั้นเซรามิก

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดยอาจารย์อภิพร เป็งปิง ได้นำนักศึกษา ในรายวิชา CHE 2102 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับปฐมวัย จำนวน 84 คน เข้ารับฝึกปฏิบัติงานปั้นเซรามิก ณ อาคารปฏิบัติการเซรามิก สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีทีมวิทยากรจากสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิค กระบวนการ รวมถึงการฝึกปฏิบัติงานปั้นเซรามิกให้แก่นักศึกษา ซึ่งเป็นการบูรณาการจัดการเรียนการสอนและนักศึกษาได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติงานจริง ซึ่งเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่สำคัญและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต เพื่อพัฒนาเด็กในระดับชั้นปฐมวัยได้อย่าง